การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

  • 31 สิงหาคม 2565
  • 757

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 พล.อ.ท. ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ที่ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ที่สำคัญ โดยเพิ่ม Package จากเดิม 4 ชุดเป็น 5 ชุด เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อผู้ประกอบการรายใหม่ในด้านความคุ้มค่าต่อการลงทุน สนองตอบต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมการคัดเลือก รวมถึงผ่อนคลายคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการคัดเลือกในแต่ละชุดที่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเพื่อให้เกิดผู้เล่นรายใหม่มากขึ้น โดยข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะนำมาพิจารณาปรับปรุง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตจากเดิม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด