นโยบายด้านความปลอดภัย

สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. ในฐานะผู้ให้บริการระบบฐานข้อมูลสำหรับรายการส่งเสริมการขาย (Pro check) ตระหนักถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของผู้ใช้งานที่เข้ามาใช้บริการ Website หรือ Mobile Application สำนักงาน กสทช. จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

      เพื่อให้เป็นไปตาม


นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

และมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการให้บริการ รวมทั้งเพื่อคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กสทช. จึงจัดให้มีระบบความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่น หรือผู้ไม่มีอำนาจเข้าถึง เก็บ ใช้ เปิดเผย ทำซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ได้แก่


(1)   สำนักงาน กสทช. จัดให้มีระบบการลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ด้วยการยืนยันหรือระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและป้องกันการสวมรอยหรือแอบอ้างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้เฉพาะกรณีที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัครใช้บริการ เท่านั้น 


(2)   สำนักงาน กสทช. จัดให้มีระบบป้องกันภัยคุกคามจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบ  และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำหนดให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลรับผิดชอบ และแก้ไขปัญหากรณีที่พบภัยคุกคาม    

(3)   สำนักงาน กสทช. ดำเนินการจำกัดสิทธิของเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งทบทวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลฯ อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนยกเลิกสิทธิของบุคลากรที่ไม่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลฯ

(4)   สำนักงาน กสทช. จัดให้มีการสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล


         เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน สำนักงาน กสทช. ขอความร่วมมือจากผู้ใช้งานปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้

(1)   ไม่บอกหรือแบ่งปันรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตาม อาจสูญเสียการควบคุมข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นที่ได้ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ หากบุคคลดังกล่าวใช้รหัสหรือบัญชีผู้ใช้งานไปในทางทุจริตหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน กสทช. หรือบุคคลใด ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทำและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งตามกฎหมายแพ่งและอาญา

(2)   หากผู้ใช้งานเห็นว่า รหัสผ่านไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ขอให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านโดยเร็ว

(3) หากรหัสผ่านของผู้ใช้งานถูกเปลี่ยนแปลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรือมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่ารหัสผ่านของผู้ใช้งานถูกเปลี่ยนแปลง ขอให้ผู้ใช้งานแจ้งให้สำนักงาน กสทช. รับทราบโดยเร็ว

(4) หากผู้ใช้งานใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้อื่น หลังจบการใช้งาน ผู้ใช้งานควรออกจากระบบการใช้งานและปิดบราวเซอร์ทุกครั้ง


         สำนักงาน กสทช. อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงนโยบายนี้ได้ทุกเวลาตามความเหมาะสม และหากมีการเปลี่ยนแปลง สำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบผ่าน Website หรือ Mobile Application ต่อไป