เงื่อนไขการให้บริการ

คำนิยาม

“แอปพลิเคชัน Pro check” หมายถึง แอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย หรือเสนอขายสินค้าและบริการ (Promotion) ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่

“ผู้ให้บริการ” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน Pro check

    “ผู้ประกอบการ” หมายถึง ผู้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และผู้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประจำที่

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อตกลง”)

1. ผู้ใช้บริการตกลงจะทำการลงทะเบียนโดยระบุข้อมูลการลงทะเบียนที่ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งมีรายการตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน เช่น อีเมล(E-Mail) , หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 10 หลัก , ชื่อเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และรูปภาพโปร์ไฟล์ (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อที่ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Pro check ในทุกคุณลักษณะ หรือทุกฟีเจอร์ (Feature) อย่างเต็มรูปแบบ

2. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามที่ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ให้บริการจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในภารกิจกำกับดูแลผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมตามกฎเกณฑ์ของสำนักงาน กสทช. เท่านั้น ทั้งนี้ การนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานดังกล่าว ผู้ให้บริการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม กล่าวคือ ข้อมูลของผู้ใช้บริการจะถือเป็นความลับที่ผู้ให้บริการจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3. ผู้ใช้บริการรับทราบดีว่า ผู้ให้บริการจัดทำแอปพลิเคชัน Pro check เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือรายการส่งเสริมการขาย หรือเสนอขายสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่สาธารณะและเพื่อการกำกับดูแลกิจการของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ให้บริการมิได้มีส่วนได้เสีย และมิได้เป็นไปเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์การขายสินค้าและบริการแก่ผู้ประกอบการ แต่ประการใด

4. ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่นำข้อมูลจากแอปพลิเคชัน Pro check ไปใช้เผยแพร่ อ้างอิง โฆษณาหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งหรือหลายราย รวมทั้งจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

5. ผู้ให้บริการอาจส่งข้อความแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) ถึงผู้ใช้บริการ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร หรือประชาสัมพันธ์หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน ซึ่งแสดงผลบนหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือการแจ้งเตือนดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถปิดการใช้งานการแจ้งเตือนได้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ

6. ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ผู้ใช้บริการยอมรับว่า ผู้ให้บริการหรือโดยผู้แทนของผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดของผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด หากผู้ใช้บริการเป็นผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ด้วยตนเอง ไม่ว่าด้วยการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือเกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้แอปพลิเคชัน Pro check

7. ผู้ใช้บริการยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับทราบดีว่าข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้ในภายหลัง โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และถือว่าการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ ที่ผู้ใช้บริการตกลงให้ความยินยอมและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น ๆ ทุกประการ